Член на Българската Търговско-Промишлена Палата  www.bcci.bg

 

Български

Поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация                                                                                                        От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да са еднакви регулациите за тяхната обработка. „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите и ги пази отговорно и законосъобразно                                                                                                         Информация относно Администратора на лични данни
 • Наименование „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :201566512
 • Адрес на регистрация: гр. Варна, 9003, м-ст Боровец-Север №740
 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул.“Сирма Войвода“№140
 • Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул.“Сирма Войвода“№140
 • E-mail: zpartner@abv.bg
 • Телефон: 0877467744
 Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни 
 • Маргарита Ангелова Вангелова
 • Телефон: 0877467744
 • Email: zpartner@abv.bg
 • Информация относно компетентния надзорен орган
 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg
 „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона зазащита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка собработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Чл. 1. (1) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с отправени запитвания и на основание чл. 6, ал. 1,Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД
(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като клиенти на нашия сайт. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни Чл. 2. (1) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с отправени запитвания за услуги, обработка на заявки, договори, издаване на фактури и други, включително за следните цели:
 • обезпечаване на изпълнението по поръчката
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност.
(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД?Чл. 3. (1) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Обработка на запитвания и заявки, подадени чрез сайта, сключване на договори, издаване на фактури.
(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, наименование на фирма, електронна поща, адрес, държава, телефон)
 Цел, за която се събират данните:
1) Регистриране на запитване/заявка;
2) Осъществяване на връзка с потребителя, сключване на договор за съответната услуга, издаване на счетоводни и спедиторски документи.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация между „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за издаването на фактура/договор на физическо или юридическо  лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. За издаването на фактура/договор на юридическо лице следва да предоставите ЕИК, Ид.№,данни на управляващия, адрес на управление.
 (3) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД от лицата, за които се отнасят.                                                                                                                             (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 4.(1) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от приключване на извършваната услуга, съгласно сключен договор. След изтичането на този срок, „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД или друго.(3) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. Предаване на вашите лични данни за обработванеЧл. 5. (1) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст и изпратено на електронната поща.(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашите данни ще бъдат изтрити. Право на достъпЧл. 7.(1) Вие имате право да изискате и получите от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.(3) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД сизапазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълванеЧл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните личниданни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне наискане до „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 (2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява иобработва: 
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „ЗЕТ ПАРТНЕР“ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за коетосе отнасят данните пред „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данниза вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на„ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД.(4) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаванеЧл. 10. Вие имате право да изискате от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 Право на преносимостЧл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват иобработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.(2) Вие можете да поискате от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД директно да прехвърли Вашителични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Право на получаване на информацияЧл. 12. Вие можете да поискате от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражениеЧл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данниЧл. 14. (1) Ако „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.(2) „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните Ви данниЧл. 15. За извършване на доставка на поръчаните стоки в или извън областта, „ЗЕТ ПАРТНЕР“ ООД предава необходимата информация към съответната куриерска служба, която обработва Вашите данни като администратор за целите на куриерската услуга.Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.Други разпоредбиЧл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 
 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. ↑

© 2019 - 2023 Всички права запазени